Fri frakt over 1499KR
Til kassen
Totalt: 0
Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Tacsystem Ci-Foam acid shampoo 500ml

TACSYSTEM

På lager: 13
Art.nr: PN.CI-500
299,-
Vennligst velg
Bestillinger før 13:00 sendes samme dag (man-fre)
Rask levering
Fri frakt over 1499KR (privatkjøp)

Ci-Foam er en syrebasert bilshampo spesielt utviklet for biler med Quartz coating. Tacsystem Ci-Foam har god rengjøringseffekt mot skitt, smuss, surt nedbør og kalkflekker. Ci-Foam er utviklet for å nullstille coatingen og hente tilbake vannegenskapene som er maskert av forurensing. Ci-Foam benyttes først og fremst i skumkanon men den er også godt egnet som bøttesåpe eller i lavtrykkskanne. Ci-Foam bør benyttes hver 4.vask eller ca annenhver måned for å vedlikeholde Quartz-coatingen. Ci-Foam bør brukes med varsomhet på ulakkerte metalloverflater.

Anbefalte blandingsforhold:
Bøttevask vedlikehold: 1:100 – 1:300 (10L bøtte = ca 30-100ml shampo)
Forvask i skumkanon: 0,5 - 2,5% ut av kanon
Lavtrykkskanne: 1:20 – 1:40

ProdukttypeBilshampo
ProduktserieCi-Foam
Mengde ml500ml
FargeRød
  1. Fyll bøtte med vann og tilsett Ci-foam 1:100 – 1:300, alternativt benytt skumkanon/lavtrykkskanne og bland til korrekt konsentrasjon.
  2. Ved håndvask, skum opp såpen med høytrykkspyler og start vaskingen ovenfra og ned
  3. Ci-foam bør virke på overflaten i ca 3.minutter for best resultat mot vannflekker/kalkrester (må ikke tørke)
  4. Vask kjøretøyet seksjonsvis og spyl overflaten godt med vann
  5. Tørk kjøretøyet med tørkehåndkle og/eller med trykkluft

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Fosforsyre, ammoniumhydrogenfluorid.

H-setninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P260 Ikke innånd damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Ci-Foam SDS

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare. 

Kontakt Giftinformasjonen dersom du har hatt et uhell med TAC Ci-Foam 

+47 22 59 13 00 (døgnåpen telefon)

UFI: Q440-K0Q1-V00J-KV3T

Andre kunder vurderte også disse

Andre kunder kjøpte også

×